العبد

العبد

سرآغاز هر کلام

به نام حضرت دوست

                      که هر چه داریم از اوست